Polityka Prywatności

Polityka prywatności PORT Fundacja Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (dalej jako „Fundacja – PORT”)

Pliki Cookies

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Fundacja – PORT przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Najważniejsze pliki cookies, z jakich może korzystać nasza witryna:

 • cookies sesji dla zalogowanych użytkowników,
 • cookie przechowujący informację o języku,
 • cookies pochodzące z zewnętrznego narzędzia Google Analytics (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs),
 • cookie przechowujący informację o tym, że zamknęliśmy okienko z informacją z cookies (zainstalowana wtyczka),
 • cookies przechowujące informację dotyczące możliwości drukowania artykułów (stron www) za pomocą wtyczki PrintFriendly.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisach Fundacja – PORT nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Fundacja – PORT. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Fundacja – PORT. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z systemu.

Fundacja – PORT nie odpowiada za politykę prywatności oraz politykę gromadzenia plików cookies serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (dalej: “Fundacja”) z siedzibą we Wrocławiu, działająca w formie fundacji wchodzącej w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, będący państwową osobą prawną, posiadający osobowość prawną, działający na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000850580, NIP: 894 314 05 23.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe wskazane w zakładce „KONTAKT”). Jest to osoba, która odpowiada za kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem należy kontaktować się drogą mailową: iod@port.lukasiewicz.gov.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław).

Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

 • komunikacja i udzielenie odpowiedzi na wiadomości – podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej – działania marketingowe lub odpowiedzi na przesłane wiadomości;
 • zawarcie i realizacja umów biznesowych – podstawą przetwarzania jest tu niezbędność do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b);
 • marketing bezpośredni produktów i usług Administratora – do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub cofnięcia zgody – podstawą przetwarzania jest tu zgoda lub uzasadniony interes administratora;
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Fundacja – PORT (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
 • ewentualne ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Fundacja – PORT, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacja – PORT na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne np. do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne. Nie wyrażanie zgody nie może być podstawą Pana/Pani niekorzystnego traktowania, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Fundacja – PORT usługi, w tym usługi IT, HR, księgowe, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe, agencyjne, szkoleniowe, doradcze;
 • partnerom badawczym, klientom i kontrahentom Fundacja – PORT;
 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane odpowiednio przez okres obowiązywania umów, prowadzenia działań komunikacyjnych i marketingowych, przedawnienia roszczeń i ochrony praw Fundacja – PORT.

Fundacja – PORT może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zdaniu wyłącznie, gdy wynika to obowiązku nałożonego na Fundacja – PORT przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • ich sprostowania;
 • ich usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Fundacja – PORT przesłał je do innego administratora. Jednakże Fundacja – PORT zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które Fundacja – PORT przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Fundacja – PORT.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pana/Pani zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i ich przekazanie na adres e-mail: iod@port.lukasiewicz.gov.pl.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Fundacja – PORT narusza przepisy RODO.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.